Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu, www.junikorn.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.

Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremenimo ali dopolnemo. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.junikorn.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih.

Pravilnosti in točnosti teh podatkov namenjamo veliko pozornosti in jih redno preverjamo ter ažuriramo, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.

Vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo. Tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Junikorn United d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:E-pošta: info@junikorn.si

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

 • povpraševanje uporabnikov
 • Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
 • ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.junikorn.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov info@junikorn.si in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje:

Junikorn United d.o.o.
Davčna številka: 86437763
Matična številka: 8253498000
Sedež: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
Telefon: +386 40 602 911
E-pošta: info@junikorn.si
 

1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.junikorn.si – grafično oblikovanje in izobraževanje. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve ali blaga v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte, spletne trgovine in posrednikov.

2 Naročanje storitev

Na spletni strani www.junikorn.si uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno storitev oz. blago. Naročanje preko spletne trgovine pa lahko naročnik opravi kar z nakupom preko spletne trgovine.

 3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilci dejavnosti pri Junikorn United d.o.o. niso zavezanci za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 8. 8. 2018 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

 • z nakazilom na Junikorn United d.o.o. transakcijski račun
 • spletna trgovina: UPN nalog, neposredno bančno nakazilo, paypal ali kreditna kartica

5 Pridržek lastninske pravice

Junikorn united d.o.o. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, podjetju Junikorn United do.o. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi, si Junikorn united d.o.o. pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec storitve lahko naročilo storitve prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov Junikorn united d.o.o. sporoči (prejeto sporočilo mora Junikorn united d.o.o. prejeti dan pred načrtovanin začetkom izvedbe storitve (kar je v roku 10 dni po potrditvi ponudbe)).

Od sklenjene prodajne pogodbe oz. potrjene ponudbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Junikorn united d.o.o.) lahko kupec od dogovora odstopi, in sicer tako, da v roku 10 dni od potrditve ponudbe, o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na info@junikorn.si, Junikorn united d.o.o. obvesti o spremembi.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor na izvedeno storitev, mora to najpozneje v roku 8 dni od prejema končne verzije izdelane storitve, pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na info@junikorn.si Junikorn united d.o.o. sporočiti, ugovor pa utemeljiti. Izdelovalcu storitve mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora preveril. Junikorn united d.o.o. bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

8 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi opravljenih storitev Junikorn united d.o.o. ne odgovarja. Prav tako Junikorn united d.o.o. ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilci dejavnosti. Uporabo opravljene storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost.   Junikorn united d.o.o. ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Junikorn united d.o.o. ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Junikorn united d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. Junikorn united d.o.o. tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

9 Piškotki in oglaševanje

Junikorn united d.o.o. uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

10 Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo Junikorn united d.o.o. pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Junikorn united d.o.o. ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali storitvah, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

Junikorn united d.o.o. lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Junikorn unted d.o.o. uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od Junikorn united d.o.o., da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev Junikorn united d.o.o. ob izvedbi storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

12 Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13 Reševanje sporov

Junikorn united d.o.o. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Kranju. Junikorn united d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Radovljica, 2. 2. 2020

Načini plačila in roki izvedbe projektov

Vsak projekt, za katerega je sklenjen dogovor (s potrditvijo ponudbe ali podpisom pogodbe o sodelovanju) o sodelovanju med stranko in Junikorn united d.o.o., so zahtevani naslednji načini plačila:

 • 50% ob potrditvi ponudbe in
 • 50% ob zaključku projekta ali
 • 100% ob potrditvi poudbe, kjer Unikorn united d.o.o. prizna dodaten 10% popust na višino zneska plačanega v celoti

Pogoji poslovanja za storitve OBLIKOVANJE SPLETNE STRANI in TRGOVINE ter ostalih storitev povezanih s slednjim:

ROKI PLAČILA:

 • S potrditvijo ponudbe, ki velja kot sklenjen dogovor in je enako podpisu pogodbe, se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja opisanimi spodaj
 • Ob potrditvi ponudbe je potrebno predplačilo v višini 50% vrednosti celotnega zneska ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev ter preostalih 50% ob zaključku izdelave spletne strani (v 8ih dneh od potrditve oblikovnega in vsebinskega dela ter 3  dni pred javno objavo spletne strani)
 • ali 100% plačilo ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev.

ROK IZVEDBE:

 • splošen rok izdelave spletne strani je 3 tedne oz. 15 delovnih dni od prejetja predplačila (točen rok izdelave posameznih postavk naročnik in Junikorn united d.o.o. uskladita po prejetju vseh potrebnih materialov, dostopov in izvedeni specifikaciji vseh funkcionalnosti. Vse potrebne vsebine (npr. teksti, fotografije) ter oblikovna navodila zagotovi naročnik, ob čemer rok za začetek projekta lahko začne teči po pridobitvi vseh potrebnih informacij in materialov s strani naročnika.
 • Naročnik in Junikorn united d.o.o. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
 • V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Junikorn united d.o.o. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.

PREDAJA:

 • spletna stran/trgovina ali podobna storitev, se stranki preda, ko je ta plačana v celoti. V primeru neplačila se gleda točko “5. Pridržek lastninske pravice”.
 • za predajo se šteje objava spletne strani, dodelitev dostopa stranki, kot “Editor/Upravljalec” (upravljanje s trgovino in možnost vpisovanja člankov/blogov)
 • v nobenem primeru stranka do spletne strani ne dobi popolnega dostopa, zaradi varnosti in upravljanja spletne strani. 

Pogoji poslovanja za storitve DIGITALNEGA MARKETINGA:

 • Mesečne postavke se obračunajo 100% po opravljeni storitvi
 • Vse enkratne postavke se obračunajo 50% po potrjeni ponudbi in 50% po zaključku
 • Plačilni rok: 8 dni po opravljeni storitvi.
 • Naročnik in Junikorn united d.o.o. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
 • V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Junikorn united d.o.o. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.
 • Junikorn united d.o.o. in naročnik se glede roka izvedbe projekta uskladita, ob čemer rok za začetek projekta lahko začne teči po pridobitvi vseh potrebnih informacij in materialov s strani naročnika.
 • Točen rok izdelave posameznih postavk naročnik in Junikorn united d.o.o. uskladita po prejetju vseh potrebnih materialov, dostopov in izvedeni specifikaciji vseh funkcionalnosti.
 • Vse potrebne vsebine (npr. teksti, fotografije) ter oblikovna navodila zagotovi naročnik.
 • Ponudba velja 14 dni od datuma izdaje.

Izvedba tehničnega in oblikovalskega dela določene storitve, ki je predmet dogovora v ponudbi, se prične v 10 delovnih dni od potrditve ponudbe in prejemu celotnega gradiva (tekstovnega, slikovnega, video).

SPLOŠNO:

Izvedba vsebinskega dela spletne strani/spletne trgovine ali aplikacije pa se prične v 10 delovnih dneh od prejema vsebine v celoti.

V oceno vrednosti storitve so zajete zgolj v tabeli ponudbe navedene storitve. Dodatne zahteve naročnika ponudnik posebej ovrednoti in se dogovori ločeno.

Naročnik se obvezuje:

 • pravočasno zagotoviti potrebne vsebine za izdelavo ali vnos (tekst, slike…),
 • pravočasno zagotoviti dostop do obstoječe domene oz. podatkov,
 • zagotoviti ustrezno ekipo naročnika, ki bo sodelovala z izvajalcem (pregled predloge, vsebine…)
 • tekoče in pisno obveščati izvajalca o vseh spremembah in o na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih storitev

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 040 602 944 ali na info@junikorn.si

Scroll to Top

Uraden cenik storitev za GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Uraden cenik storitev za OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI

Uraden cenik storitve za DIGITALNI MARKETING